2017 Laureate Yetnebersh Nigussie giving her acceptance speech at the Vasa Museum in Stockholm, credit: Wolfgang Schmidt

Donera skattefritt

Privatpersoner som äger aktier i bolag kan skänka aktieutdelning till Right Livelihood skattefritt genom att följa nedan steg. Det innebär att du som donator inte beskattas för den bortskänkta utdelningen.

Right Livelihood är heller inte skyldiga att betala skatt på gåvan varför hela beloppet kan gå direkt till att stödja Right Livelihoods verksamhet.

För att slippa betala skatt måste utdelningen doneras innan bolagsstämman i det utdelande bolaget beslutar om utdelningen. Här kan du se datum för när börsnoterade bolag håller bolagsstämma.

Tillvägagångssättet för att skänka aktieutdelning skiljer sig åt beroende på om du äger aktierna i ett börsnoterat bolag eller i ett onoterat bolag. Med börsnoterat bolag avses aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform och som privatpersoner ofta äger t.ex. genom sin bank. Med onoterat bolag avses övriga aktiebolag, dvs. aktiebolag vars aktier inte kan handlas med på börsen. Fåmansföretag och andra familjeföretag går under kategorin ”onoterat bolag”. Aktier i så kallade avstämningsbolag går dock under kategorin ”börsnoterat bolag” även om aktierna tillhör ett onoterat bolag.

Notera att skattefriheten som åstadkoms genom att följa nedan steg gäller dig som är skattskyldig i Sverige enbart, dvs. som inte är skattskyldig i något annat land. Om du är skattskyldig även i annat land bör du kontakta en skattejurist i landet i fråga för att få bekräftat huruvida utdelningen är skattepliktig i det landet.

Skänk aktieutdelning från börsnoterat bolag

 • Kontakta din bank och be om en blankett för att anmäla Right Livelihood som rättighetshavare avseende den utdelning på aktier i det utdelande bolaget som du vill donera, eller använd Svensk värdepappersmarknads mall.
 • Fyll i blanketten och lämna den till din bank. Gör Right Livelihood Award-Stiftelsen, organisationsnummer 802015-5670, till gåvomottagare (”rättighetshavare”) avseende den/de aktieutdelningar som du vill donera.
 • Följ upp anmälningen med din bank och se till att blanketten hanteras senast en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget.
 • När det utdelande bolaget gör utdelningen blir donationsbeloppet utbetalat till det konto hos Right Livelihood som anmälts på blanketten.
 • Säkerställ att kontrolluppgifter från banken i din inkomstdeklaration för gåvoåret inte innehåller uppgifter om donerade aktieutdelningar som skattepliktig inkomst.

Skänk aktieutdelning från onoterat bolag

 • Det utdelande bolagets styrelse måste före bolagsstämman upprätta och utfärda aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger för dina aktier i bolaget.
 • Överlämna före bolagsstämman i det utdelande bolaget utdelningskupong/kuponger (se här för en mall) till Right Livelihood för den utdelning du vill donera. Gåvan lämnas genom att upprätta ett gåvobrev (se här för en mall) som tillsammans med utdelningskupong(er) skickas per post till: Right Livelihood Award-Stiftelsen, Stockholmsvägen 23, 122 62 Enskede.
 • Behåll en kopia av gåvobrevet som bevis på att rätten till utdelning har getts bort (för det fall det efterfrågas av utdelande bolag eller av Skatteverket).
 • Bolagsstämman beslutar om utdelning i bolaget.
 • Meddela utdelande bolag att rätten till utdelningen har överlämnats till Right Livelihood och att utdelningen ska betalas ut till Right Livelihoods plusgirokonto 90 02 49-4.
 • Den utdelning som faller ut på utdelningskupongerna betalas ut till Right Livelihood enligt ovan.
 • Säkerställ att kontrolluppgifter från bolaget i din inkomstdeklaration för gåvoåret inte innehåller uppgifter om donerade aktieutdelningar som skattepliktig inkomst.

Notera att detta är en allmän och generell beskrivning av hur aktieutdelning kan lämnas som gåva för välgörande ändamål enligt svenska skatteregler och att individuella förutsättningar kan påverka utfallet. För individuella frågor kring doneringsprocessen rekommenderar vi att du tar kontakt med din bank, revisor eller en jurist. Right Livelihood Award-Stiftelsen och dess rådgivare kan inte ta något ansvar för skattekonsekvenser som någon enskild drabbas av till följd av en donation eftersom varken Right Livelihood Award-Stiftelsen eller dess rådgivare kan kontrollera att stegen som nämns ovan följs i donationsprocessen. Right Livelihood Award-Stiftelsen eller dess rådgivare kan inte heller garantera att lagstiftning och praxis avseende möjligheten att donera bort utdelning skattefritt förblir oförändrad.

Har du frågor eller problem med insättningen, kontakta vår Executive Director Ole von Uexkull.