About us in other languages

Right Livelihood is a courage-powered community for social change.

Priset

Prispengarna, 1 miljon SEK per pristagare år 2020, går till pristagarnas pågående arbete – inte till personligt bruk. Ibland får en person eller organisation ett hederspris (inga pengar) då juryn önskar uppmärksamma en pristagares arbete men där det inte finns något uppenbart behov av ekonomiskt stöd.

Right Livelihood-priset har, till skillnad från Nobelpriset och många andra internationella priser, inga särskilda kategorier eftersom de mest inspirerande och betydande insatserna för att möta vår tids utmaningar ofta spänner över olika fält.

Right Livelihood-priset är inte ett pris för världens politiska, vetenskapliga eller ekonomiska elit, utan ett folkets pris för en rättvis och hållbar framtid. Alla är välkomna att nominera kandidater. Stiftelsen bedriver ett gediget research-arbete innan kandidaterna presenteras för den internationella juryn. Priset har fått sitt namn efter ett buddhistiskt koncept om Right Livelihood som uppmuntrar människor att leva på ett etiskt sätt med respekt för både människor och miljö.

Prisutdelningen äger rum i Stockholm i slutet av november eller tidigt i december och är bara början på en lång relation mellan pristagarna och Right Livelihood-stiftelsen som står bakom priset.

Stiftelsen

Right Livelihood-stiftelsen ser som sin roll att vara pristagarnas sköldar och megafoner och erbjuder dem långvarigt stöd. Särskilda insatser görs för de pristagare som på olika sätt hotas på grund av sitt arbete.

Right Livelihood-stiftelsen är en allmännyttig stiftelse. Den är politiskt och religiöst obunden och utgör en unik plattform för hållbara lösningar och social förändring. Stiftelsen har ett brett politiskt stöd i riksdagen genom Sällskapet för Right Livelihood-priset i riksdagen (SÄRLA) där riksdagsledamöter från sju riksdagspartier är engagerade.

Stiftelsens arbete leds av en styrelse bestående av sex personer. Styrelsen biträds av ett råd och pristagarna utses av en internationell jury. Huvudkontoret ligger i Enskede, Stockholm. Där arbetar sex till sju anställda, en praktikant samt ett antal volontärer. 2015 etablerades även ett kontor i Genève där fyra anställda samt två praktikanter arbetar.

Right Livelihood-stiftelsen har ett 90-konto och följer Svensk Insamlingskontrolls högt ställda krav. Stiftelsen är även medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som arbetar för ett tryggt givande. Vi följer FRIIs kvalitetskod och vårt arbete med koden granskas av en extern revisor. Varje år upprättar vi även en effektrapport som visar vilken nytta vi gör som organisation. Du hittar vår senaste effektrapport och andra dokument som rör kvalitetskoden här.

Stöd

Priset ämnar göra pristagarna och deras arbeten mer kända och att sprida deras kunskaper internationellt. Pristagarna ska ha en betydelsefull och livslång nytta av att ha mottagit utmärkelsen.

Nätverk

Pristagarna utgör ett omfattande internationellt nätverk av tidigare pristagare som kontinuerligt har kontakt med varandra och bjuds till olika typer av möten för utbyten av idéer och erfarenheter.

Skydd

Vi uppskattar att ca 30 av våra pristagare är allvarligt hotade i sina hemländer för det arbete de utför. För dessa pristagare har stiftelsen utvecklat ett skyddsprojekt.

Utbildning

Vi vill ge unga människor tillgång till pristagarnas kunskaper och erfarenheter så att de inspireras av dessa förebilder inför sina yrkesval och så att kunskapen förs vidare till nästa generation av förändringsaktörer i världen.

Right Livelihood College

Right Livelihood College (RLC) är ett globalt kapacitetsbyggande initiativ som startade 2009 och som har sitt säte vid Center for Development Research (ZEF) vid Bonns universitet. Syftet är att göra pristagarnas kunskaper tillgängliga för alla. Genom att knyta samman unga forskare, akademiker och civilsamhället med pristagarna bidrar RLC till att utveckla och sprida pristagarnas idéer. Idag är åtta olika universitet på fem kontinenter en del av RLC, däribland Lunds universitet.

Fundraising

Läs om hur du kan stödja oss.